Cơ cấu tổ chức

Chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam lần thứ IX 

Thư viện ảnh

Liên kết website

Enter Title

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NAM

I. BAN GIÁM ĐỐC: 

- Ông Nguyễn Phú - Giám đốc;

- Ông Trần Bá Tú - Phó Giám đốc;
  - Ông Ngô Ngọc Hùng - Phó Giám đốc;
  - Ông Huỳnh Ngọc Bá - Phó Giám đốc; 

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ 

1. Văn phòng Sở

- Ông Nguyễn Văn Hiếu - Chánh Văn phòng;

- Bà Đinh Thị Bình         - Phó Chánh Văn phòng;
          - Ông Lê Trọng Trực      -  Phó Chánh Văn phòng;

2. Thanh tra Sở

- Ông Trịnh Xuân Thái - Chánh Thanh tra;

- Ông Trần Viết Hoa – Phó Chánh Thanh tra;
          - Ông Trần Viết Yên - Phó Chánh Thanh tra;

3. Phòng Quản lý Hạ tầng

- Ông Trần Ngọc Mai - Trưởng phòng;

- Ông Nguyễn Văn Mạnh – Phó Trưởng phòng;

- Ông Nguyễn Anh Vũ - Phó Trưởng phòng;

4.  Phòng Quy hoạch

- Ông Bùi Anh Tuấn - Trưởng phòng;
  - Ông Đặng Ngọc Tú - Phó Trưởng phòng;
  - Ông Nguyễn Đình Tứ - Phó Trưởng phòng; 

5. Phòng Giám định

- Ông Nguyễn Thanh Pho – Trưởng phòng;

- Bà Nguyễn Hoàng Như Trang – Phó Trưởng phòng;

III CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ

1. Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng.

- Ông Phạm Nhữ Quốc     – Giám đốc;

- Ông Nguyễn Đình Hòa   - Phó Giám đốc; 
- Ông Lê Hùng Sơn          - Phó Giám đốc; 

2. Hội Kiến trúc.

          - Ông Trần Bá Tú - Chủ tịch Hội;

          - Ông Nguyễn Văn Phong – Phó chủ tịch;

3. Hội Xây dựng.

          - Ông Nguyễn Phú – Chủ tịch;

          - Ông Nguyễn Thanh Pho – Phó chủ tịch;

4. Công ty Tư vấn Xây dựng (Thuộc Hội Xây dựng)

          - Ông Nguyễn Hữu Hiệp – Giám đốc;

          - Ông Trần Thanh Sơn – Phó Giám đốc.